Lua言語

このページは

 • とりあえず、Windowsで静的リンクした際のサンプルを備忘録として書いていく。

C++ホストとLuaスクリプトの連携

C++ホストからLuaスクリプトを実行

 • main.cpp
  extern "C" {
    #include "lua.h"
    #include "lualib.h"
    #include "lauxlib.h"
  }
  void main()
  {
    lua_State *L;
  
    L = lua_open();
    luaopen_base(L);
  
    luaL_dofile(L, "hello.lua"); //Lua5.x
  
    lua_close(L);
    return ;
  }
 • hello.lua
  print("HelloWorld!");

C++ホストからLuaスクリプトを実行し、LuaからC++の関数(厳密にはC)を呼び出す

 • main.cpp
  #include <windows.h>
  
  extern "C" {
    #include "lua.h"
    #include "lualib.h"
    #include "lauxlib.h"
  }
  
  int callMsgBox (lua_State *L);
  
  void main() {
    lua_State *L;
  
    L = luaL_newstate();
  
    // 関数を登録
    lua_register(L, "MSGBOX", callMsgBox);
  
    lua_pushcfunction(L, luaopen_base);
  
    lua_call(L, 0, 0);
  
    //Luaファイルを読み込み&実行
    luaL_dofile(L, "callfunc.lua");
  
    lua_close(L);
    return;
  }
  
  int callMsgBox (lua_State *L) {
    int n = lua_gettop(L);
    if (n == 0) {
      MessageBoxA(NULL, "TEST", "Argment is Empty", MB_OK);
    } else if (n == 1) {
      MessageBoxA(NULL, "TEST", lua_tostring(L, 1), MB_OK);
    } else {
      MessageBoxA(NULL, "TEST", "Argment is to meny", MB_OK);
    }
    return 0;
  }
 • callfunc.lua
  MSGBOX("登録した関数をよんでみるー")


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2007-11-05 (月) 00:19:31 (4401d)